Kategorie:KU 05 - Kunstgeschichte

Aus jl87
Wechseln zu: Navigation, Suche
KU 05 - Kunstgeschichte
Identnummer JL0000483
Notation KU 05
Benennung Kunstgeschichte
Oberbegriff KU - Kunstwissenschaft
Alma $$a KU 05 $$b Kunstgeschichte

Link zu allen Titeln unter dieser Systemstelle


MARC21-Daten
153$$aKU 05$$jKunstgeschichte
OBB$$aKU$$jKunstwissenschaft$$0JL0000384