Kategorie:D 03.805 - Pannenberg, Wolfhart (1928-2014)

Aus jl87
Wechseln zu: Navigation, Suche
D 03.805 - Pannenberg, Wolfhart (1928-2014)
Identnummer JL0003565
Notation D 03.805
Benennung Pannenberg, Wolfhart (1928-2014)
Oberbegriff D 03.700 - Theologiegeschichte, Dogmengeschichte: 20. Jahrhundert
Person Pannenberg, Wolfhart (1928-2014). - 118591541
Alma $$a D 03.805 $$b Pannenberg, Wolfhart (1928-2014)

Link zu allen Titeln unter dieser Systemstelle


MARC21-Daten
153$$aD 03.805$$jPannenberg, Wolfhart (1928-2014)
OBB$$aD 03.700$$hTheologiegeschichte, Dogmengeschichte$$j20. Jahrhundert$$0JL0000409
700$$aPannenberg, Wolfhart$$d1928-2014$$0(DE-588)118591541