Kategorie:D 03.760 - Guardini, Romano (1885-1968)

Aus jl87
Wechseln zu: Navigation, Suche
D 03.760 - Guardini, Romano (1885-1968)
Identnummer JL0000522
Notation D 03.760
Benennung Guardini, Romano (1885-1968)
Oberbegriff D 03.700 - Theologiegeschichte, Dogmengeschichte: 20. Jahrhundert
Alma $$a D 03.760 $$b Guardini, Romano (1885-1968)

Link zu allen Titeln unter dieser Systemstelle


MARC21-Daten
153$$aD 03.760$$jGuardini, Romano (1885-1968)
OBB$$aD 03.700$$hTheologiegeschichte, Dogmengeschichte$$j20. Jahrhundert$$0JL0000409