Kategorie:D 03.740 - Ebeling, Gerhard (1912-2001)

Aus jl87
Wechseln zu: Navigation, Suche
D 03.740 - Ebeling, Gerhard (1912-2001)
Identnummer JL0001811
Notation D 03.740
Benennung Ebeling, Gerhard (1912-2001)
Oberbegriff D 03.700 - Theologiegeschichte, Dogmengeschichte: 20. Jahrhundert
Person Ebeling, Gerhard (1912-2001). - 118528491
Alma $$a D 03.740 $$b Ebeling, Gerhard (1912-2001)

Link zu allen Titeln unter dieser Systemstelle


MARC21-Daten
153$$aD 03.740$$jEbeling, Gerhard (1912-2001)
OBB$$aD 03.700$$hTheologiegeschichte, Dogmengeschichte$$j20. Jahrhundert$$0JL0000409
700$$aEbeling, Gerhard$$d1912-2001$$0(DE-588)118528491