Kategorie:D 03.395 - Zwingli, Ulrich (1484-1531)

Aus jl87
Wechseln zu: Navigation, Suche
D 03.395 - Zwingli, Ulrich (1484-1531)
Identnummer JL0003381
Notation D 03.395
Benennung Zwingli, Ulrich (1484-1531)
Oberbegriff D 03.255 - Theologiegeschichte, Dogmengeschichte: Reformation
Person Zwingli, Ulrich (1484-1531). - 118637533
Alma $$a D 03.395 $$b Zwingli, Ulrich (1484-1531)

Link zu allen Titeln unter dieser Systemstelle


MARC21-Daten
153$$aD 03.395$$jZwingli, Ulrich (1484-1531)
OBB$$aD 03.255$$hTheologiegeschichte, Dogmengeschichte$$jReformation$$0JL0000993
700$$aZwingli, Ulrich$$d1484-1531$$0(DE-588)118637533