Kategorie:A 06.065 - Handschriften: Einzelstudien

Aus jl87
Wechseln zu: Navigation, Suche
A 06.065 - Handschriften: Einzelstudien
Identnummer JL0007660
Notation A 06.065
Benennung Handschriften: Einzelstudien
Oberbegriff A 06.060 - Handschriftenkunde
Alma $$a A 06.065 $$b Handschriften: Einzelstudien

Link zu allen Titeln unter dieser Systemstelle


MARC21-Daten
153$$aA 06.065$$hHandschriften$$jEinzelstudien
OBB$$aA 06.060$$jHandschriftenkunde$$0JL0007659