Kategorie:G 06.482 - Schmitt, Carl (1888-1985)

Aus jl87
Wechseln zu: Navigation, Suche
G 06.482 - Schmitt, Carl (1888-1985)
Identnummer JL0003599
Notation G 06.482
Benennung Schmitt, Carl (1888-1985)
Oberbegriff G 06.400 - Politische Autoren nach 1900
Person Schmitt, Carl (1888-1985). - 11860922X
Alma $$a G 06.482 $$b Schmitt, Carl (1888-1985)

Link zu allen Titeln unter dieser Systemstelle


MARC21-Daten
153$$aG 06.482$$jSchmitt, Carl (1888-1985)
OBB$$aG 06.400$$jPolitische Autoren nach 1900$$0JL0001196
700$$aSchmitt, Carl$$d1888-1985$$0(DE-588)11860922X