Kategorie:G 06.276 - Mandeville, Bernard de (1670-1733)

Aus jl87
Wechseln zu: Navigation, Suche
G 06.276 - Mandeville, Bernard de (1670-1733)
Identnummer JL0003581
Notation G 06.276
Benennung Mandeville, Bernard de (1670-1733)
Oberbegriff G 06.200 - Politische Autoren bis 1900
Person Mandeville, Bernard de (1670-1733). - 118730592
Alma $$a G 06.276 $$b Mandeville, Bernard de (1670-1733)

Link zu allen Titeln unter dieser Systemstelle


MARC21-Daten
153$$aG 06.276$$jMandeville, Bernard de (1670-1733)
OBB$$aG 06.200$$jPolitische Autoren bis 1900$$0JL0001229
700$$aMandeville, Bernard de$$d1670-1733$$0(DE-588)118730592

Diese Kategorie enthält zurzeit keine Seiten oder Medien.