Kategorie:D 03.846 - Tillich, Paul (1886-1965)

Aus jl87
Wechseln zu: Navigation, Suche
D 03.846 - Tillich, Paul (1886-1965)
Identnummer JL0003572
Notation D 03.846
Benennung Tillich, Paul (1886-1965)
Oberbegriff D 03.700 - Theologiegeschichte, Dogmengeschichte: 20. Jahrhundert
Person Tillich, Paul (1886-1965). - 118622692
Alma $$a D 03.846 $$b Tillich, Paul (1886-1965)

Link zu allen Titeln unter dieser Systemstelle


MARC21-Daten
153$$aD 03.846$$jTillich, Paul (1886-1965)
OBB$$aD 03.700$$hTheologiegeschichte, Dogmengeschichte$$j20. Jahrhundert$$0JL0000409
700$$aTillich, Paul$$d1886-1965$$0(DE-588)118622692