Kategorie:D 03.830 - Schütz, Paul (1891-1985)

Aus jl87
Wechseln zu: Navigation, Suche
D 03.830 - Schütz, Paul (1891-1985)
Identnummer JL0002726
Notation D 03.830
Benennung Schütz, Paul (1891-1985)
Oberbegriff D 03.700 - Theologiegeschichte, Dogmengeschichte: 20. Jahrhundert
Person Schütz, Paul (1891-1985). - 118611178
Alma $$a D 03.830 $$b Schütz, Paul (1891-1985)

Link zu allen Titeln unter dieser Systemstelle

Keine Unterkategorien


MARC21-Daten
153$$aD 03.830$$jSchütz, Paul (1891-1985)
OBB$$aD 03.700$$hTheologiegeschichte, Dogmengeschichte$$j20. Jahrhundert$$0JL0000409
700$$aSchütz, Paul$$d1891-1985$$0(DE-588)118611178

Diese Kategorie enthält zurzeit keine Seiten oder Medien.