Kategorie:D 03.786 - Moltmann, Jürgen (1926-)

Aus jl87
Wechseln zu: Navigation, Suche
D 03.786 - Moltmann, Jürgen (1926-)
Identnummer JL0003366
Notation D 03.786
Benennung Moltmann, Jürgen (1926-)
Oberbegriff D 03.700 - Theologiegeschichte, Dogmengeschichte: 20. Jahrhundert
Alma $$a D 03.786 $$b Moltmann, Jürgen (1926-)

Link zu allen Titeln unter dieser Systemstelle


MARC21-Daten
153$$aD 03.786$$jMoltmann, Jürgen (1926-)
OBB$$aD 03.700$$hTheologiegeschichte, Dogmengeschichte$$j20. Jahrhundert$$0JL0000409