Kategorie:D 03.600 - Newman, John Henry (1801-1890)

Aus jl87
Wechseln zu: Navigation, Suche
D 03.600 - Newman, John Henry (1801-1890)
Identnummer JL0003555
Notation D 03.600
Benennung Newman, John Henry (1801-1890)
Oberbegriff D 03.500 - Theologiegeschichte, Dogmengeschichte: 19. Jahrhundert
Person Newman, John Henry (1801-1890). - 11858751X
Alma $$a D 03.600 $$b Newman, John Henry (1801-1890)

Link zu allen Titeln unter dieser Systemstelle


MARC21-Daten
153$$aD 03.600$$jNewman, John Henry (1801-1890)
OBB$$aD 03.500$$hTheologiegeschichte, Dogmengeschichte$$j19. Jahrhundert$$0JL0001191
700$$aNewman, John Henry$$d1801-1890$$0(DE-588)11858751X