Kategorie:D 03.275 - Bucer, Martin (1491-1551)

Aus jl87
Wechseln zu: Navigation, Suche
D 03.275 - Bucer, Martin (1491-1551)
Identnummer JL0003546
Notation D 03.275
Benennung Bucer, Martin (1491-1551)
Oberbegriff D 03.255 - Theologiegeschichte, Dogmengeschichte: Reformation
Person Bucer, Martin (1491-1551). - 118516507
Alma $$a D 03.275 $$b Bucer, Martin (1491-1551)

Link zu allen Titeln unter dieser Systemstelle


MARC21-Daten
153$$aD 03.275$$jBucer, Martin (1491-1551)
OBB$$aD 03.255$$hTheologiegeschichte, Dogmengeschichte$$jReformation$$0JL0000993
700$$aBucer, Martin$$d1491-1551$$0(DE-588)118516507