Kategorie:D 03.125 - Bacon, Roger (1214-1292)

Aus jl87
Wechseln zu: Navigation, Suche
D 03.125 - Bacon, Roger (1214-1292)
Identnummer JL0002893
Notation D 03.125
Benennung Bacon, Roger (1214-1292)
Oberbegriff D 03.100 - Theologiegeschichte, Dogmengeschichte: Hoch- und Spätmittelalter
Person Bacon, Roger (1214-1292). - 118651595
Alma $$a D 03.125 $$b Bacon, Roger (1214-1292)

Link zu allen Titeln unter dieser Systemstelle


MARC21-Daten
153$$aD 03.125$$jBacon, Roger (1214-1292)
OBB$$aD 03.100$$hTheologiegeschichte, Dogmengeschichte$$jHoch- und Spätmittelalter$$0JL0002690
700$$aBacon, Roger$$d1214-1292$$0(DE-588)118651595